Karlsruhe

Kategorie:K: Karlsruhe:

Eintrag vom: 24.08.2010:
Ort: 76131 Karlsruhe
Strasse: Haid-und-Neu-Str. 5a
Telefon: 07219554673

Eintrag vom: 26.06.2010:
Ort: 76185 Karlsruhe
Strasse: Siemensallee 25
Telefon: 0721558255

Eintrag vom: 15.08.2010:
Ort: 76133 Karlsruhe
Strasse: Zähringerstr. 94
Telefon: 0721856979

Eintrag vom: 22.02.2010:
Ort: 76133 Karlsruhe
Strasse: Kriegsstr. 39
Telefon: 0721387234

Eintrag vom: 05.01.2010:
Ort: 76137 Karlsruhe
Strasse: Werderstr. 40
Telefon: 0721389183

Eintrag vom: 13.09.2010:
Ort: 76137 Karlsruhe
Strasse: Am Stadtgarten 15
Telefon: 07219333831

Eintrag vom: 28.03.2010:
Ort: 76135 Karlsruhe
Strasse: Kriegsstr. 212
Telefon: 07219850585

Eintrag vom: 21.05.2010:
Ort: 76131 Karlsruhe
Strasse: Sternbergstr. 5
Telefon: 0721697006

Eintrag vom: 20.02.2010:
Ort: 76135 Karlsruhe
Strasse: Kriegsstr. 212

Eintrag vom: 01.12.2010:
Ort: 76185 Karlsruhe
Strasse: Am Entenfang 10
Telefon: 0721553737

Eintrag vom: 20.01.2010:
Ort: 76139 Karlsruhe
Strasse: Schäferstr. 1a
Telefon: 0721685223

Eintrag vom: 15.11.2010:
Ort: 76137 Karlsruhe
Strasse: Brauerstr. 61
Telefon: 0721816392

Eintrag vom: 15.03.2010:
Ort: 76131 Karlsruhe
Strasse: Weinweg 16
Telefon: 0721611892

Eintrag vom: 19.07.2010:
Ort: 76135 Karlsruhe
Strasse: Ebertstr. 11
Telefon: 072130577

Eintrag vom: 09.06.2010:
Ort: 76199 Karlsruhe
Strasse: Donaustr. 35
Telefon: 0721882446

Eintrag vom: 18.03.2010:
Ort: 76185 Karlsruhe
Strasse: Marktstr. 1
Telefon: 0721551557

Eintrag vom: 27.06.2010:
Ort: 76227 Karlsruhe
Strasse: Ernst-Friedrich-Str. 1A
Telefon: 072141507

Eintrag vom: 21.06.2010:
Ort: 76133 Karlsruhe
Strasse: Hoffstr. 6
Telefon: 0721842502

Eintrag vom: 28.12.2010:
Ort: 76185 Karlsruhe
Strasse: Landauer Str. 16
Telefon: 0721758277

Eintrag vom: 15.07.2010:
Ort: 76133 Karlsruhe
Strasse: Zähringerstr. 41
Telefon: 0721376644

Eintrag vom: 06.04.2010:
Ort: 76185 Karlsruhe
Strasse: Seldeneckstr. 8
Telefon: 0721843333

Eintrag vom: 24.03.2010:
Ort: 76137 Karlsruhe
Strasse: Ettlinger Str. 9
Telefon: 0721376110

Eintrag vom: 07.02.2010:
Ort: 76133 Karlsruhe
Strasse: Riefstahlstr. 3
Telefon: 0721843667

Eintrag vom: 13.08.2010:
Ort: 76227 Karlsruhe
Strasse: Ellmendinger Str. 22
Telefon: 072142360

Eintrag vom: 07.05.2010:
Ort: 76135 Karlsruhe
Strasse: Körnerstr. 56
Telefon: 0721842050


1 | 2