Freyburg

Kategorie:F: Freyburg:

Eintrag vom: 20.11.2010:
Ort: 06632 Balgstädt
Strasse: Freyburger Str. 39
Telefon: 03446427256

Eintrag vom: 13.08.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Strasse: Sektkellereistr. 6
Telefon: 03446427644

Eintrag vom: 06.10.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Wiesenstr. 3
Telefon: 03445208350

Eintrag vom: 04.01.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Jägerstr. 25
Telefon: 03445770128

Eintrag vom: 25.11.2010:
Ort: 06632 Gleina
Strasse: Schulstr. 1
Telefon: 03446220365

Eintrag vom: 16.11.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Strasse: Wasserstr. 18
Telefon: 03446427456

Eintrag vom: 01.06.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Strasse: Sektkellereistr. 6
Telefon: 03446427343

Eintrag vom: 28.06.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Strasse: Schützenstr. 10
Telefon: 03446427241

Eintrag vom: 15.10.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Strasse: Sektkellereistr. 9
Telefon: 03446427304

Eintrag vom: 05.02.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Strasse: Schleberoda 12
Telefon: 03446426371

Eintrag vom: 14.04.2010:
Ort: 06632 Freyburg Unstrut
Strasse: Querfurter Str. 3
Telefon: 03446427344

Eintrag vom: 12.10.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Strasse: Sektkellereistr. 8A
Telefon: 03446428018

Eintrag vom: 20.02.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Strasse: Schützenstr. 10
Telefon: 034464369730

Eintrag vom: 03.09.2010:
Ort: 06636 Laucha
Strasse: Obere Hau
Telefon: 03446220273

Eintrag vom: 12.04.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: S
Telefon: 03445203311

Eintrag vom: 14.12.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Jägerstr. 25
Telefon: 03445772369

Eintrag vom: 19.11.2010:
Ort: 06632 Freyburg Unstrut
Strasse: Marienberge 13B
Telefon: 03446428296

Eintrag vom: 13.11.2010:
Ort: 06632 Freyburg Unstrut
Strasse: Oberstr. 54
Telefon: 03446428944

Eintrag vom: 15.11.2010:
Ort: 06632 Freyburg (Unstrut)
Telefon: 03446466229

Eintrag vom: 17.10.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Auenblick 29
Telefon: 03445703179

Eintrag vom: 22.02.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Salzstr. 34
Telefon: 03445200500

Eintrag vom: 08.09.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Salzstr. 34
Telefon: 03445710847

Eintrag vom: 09.05.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Jakobsstr. 3
Telefon: 03445202379

Eintrag vom: 27.06.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Salzstr. 35
Telefon: 03445234330

Eintrag vom: 15.01.2010:
Ort: 06618 Naumburg
Strasse: Jakobsstr. 5
Telefon: 03445200068


1 | 2